Kontakt

Sídlo:
Na Vypichu 180
417 25 Lahošť

Telefon:
+420 602 101 834
Ing. Bočková Kateřina

+420 606 101 567
Vejražka Tomáš

IČO: 287 39 604
Email: info@3bsocialnifirma.cz

ÚDRŽBA ZELENĚ

ZAHRADNICTVÍ A KOVOVÝROBA

DROBNÉ ŘEMESLNÉ PRÁCE A PRÁCE ÚDRŽBOVÉHO CHARAKTERU

ÚKLIDOVÉ PRÁCE

Sociální podnikání

Sociální podnikání lze definovat jako podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Pro sociální podniky je stejně důležité jak zvyšování veřejného prospěchu, tak dosahování zisku, který je však z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku či veřejně prospěšné aktivity.

3B sociální firma s.r.o. byla založena jako běžný podnikatelský subjekt, ve kterém jsou zapojeni i lidé se sociálním či zdravotním znevýhodněním. Firma se hlásí k principům sociálního podnikání na základě těchto deklarovaných principů:

Společnost deklaruje realizovat své podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. V oblasti zaměstnávání garantuje zaměstnávat více než 30% znevýhodněných osob na trhu práce. Zaměřuje se zejména na cílové skupiny, kterým poskytuje své služby zakladatel společnosti. V této souvislosti společnost deklaruje podporu sociálním programům zakladatele společnosti.

Společnost se zavazuje část svých případných zisků (více než 50%) reinvestovat do rozvoje sociálního podniku nebo pro naplnění deklarovaných veřejně prospěšných cílů. Zisk není cíleně určen k odměňování společníka.

V oblasti práv zaměstnanců klade společnost důraz na dodržování základních etických a pracovně – právních principů (právo na adekvátní mzdu, možnost vzdělávání, dostatečnou informovanost, soukromí, apod.). Zaměstnancům společnosti je poskytována (vedle běžné zkušební doby) základní doba na jeho adaptaci v nových pracovních podmínkách, je jim garantován mzdových růst v souvislosti s jejich zaškolením a v závislosti na jejich výkonech a možnostech společnosti a po celou dobu smluvního vztahu je jim garantována možnost využít psychosociální podporu sociálních pracovníků a dalších odborných pracovníků zakladatele.

Společnost se zavazuje vytvářet pro své zaměstnance takové podmínky, aby byl zajištěn jejich přístup k informacím (např. plány a strategie firmy, přehled obratů, apod.), aby byl umožněn jejich kariérní růst tam, kde je to možné, včetně růstu úrovně jejich vzdělávání a pracovních dovedností (kurzy, školení, apod.). Zaměstnanci jsou během zkušební doby seznamování se strukturou společnosti a jejím řízením, přehledem jednotlivých pozic a možnostmi jejich dosažení, náplněmi prací, možnostmi úvazků, mzdovými předpisy, jakož i s možnostmi výběru benefitů a participací na chodu společnosti (např. účast zástupce zaměstnanců na poradách managementu společnosti, možnost přípravy práce, podávání připomínek, námětů dle směrnic).

Společnost využívá za účelem svých podnikatelských aktivit především lokálních zdrojů, navázaných partnerství s místními dodavateli, organizacemi, apod., usiluje o rozvoj spolupráce s místní samosprávou. Svými aktivitami chce napomáhat rozvoji služeb ve městech svého působení a jejich blízkém okolí.

Společnost usiluje o naplnění závazků vůči životnímu prostředí. Své podnikatelské aktivity staví tak. Aby jej co nejméně zatěžovala (podpora recyklace, třídění odpadu, kompostování rozložitelného odpadu, apod.).

Sociální cíle:
- Integrovat znevýhodněné skupiny občanů do společnosti
- Podporovat integrační aktivity znevýhodněných skupin obyvatel
- Poskytovat důstojné zaměstnání

Ekonomické cíle:
- Dosáhnout ekonomické soběstačnosti
- Udržet potřebnou míru efektivity
- Rozvíjet prioritní a další podnikatelské aktivity
- Být otevření a transparentní

Enviromentální a místní cíle:
- Šetrně přistupovat k životnímu prostředí a svému okolí
- Podporovat ekologické myšlení u svých zaměstnanců
- Využívat přednostně místních zdrojů
- Spolupracovat s místními subjekty